Grupa Negro
Dlaczego My ? bo jesteśmy SKUTECZNI!

Współpracując z nami mają Państwo pełną gwarancję profesjonalnej obsługi nastawionej na całkowite usatysfakcjonowanie klienta. Zespół GrupaNegro składa się wyłącznie z osób o odpowiednim do wykonywanych zadań wykształceniu, posiadających dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe.


Proponujemy współpracę w zakresie:


 • Skupu oraz Windykacji wierzytelności
 • Zakładania i rejestracji spółek oraz zmian w KRS
 • Likwidacji zadłużenia – pomoc dla dłużnika
 • Umarzania zaległości w ZUS
 • Nabywania i przejmowania spółek kapitałowych


W naszych działaniach zawsze stawiamy nacisk na zadowolenie klienta, dlatego:


 • wynagrodzenie pobieramy dopiero po odzyskaniu pieniędzy od dłużnika
 • gwarantujemy działania zgodne z prawem
 • gwarantujemy rzetelność w naszych działaniach
 • ustalamy majątek dłużnika i sprawdzamy jego sytuację finansowo-prawną
 • podejmujemy próby ugodowego załatwienia sporu poprzez mediacje
 • podchodzimy indywidualnie do każdej prowadzonej sprawy

W celu rozpoczęcia współpracy wystarczy przesłanie danych i skanów dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działań przeciwko dłużnikowi:


 • nazwa i adres dłużnika,
 • kwota długu i data jego wymagalności,
 • wyrok sądu, umowa, faktury, itp. stanowiące podstawę jego wymagalności.
 • Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów dokonamy analizy sprawy oraz sprawdzimy sytuacje majątkowo-finansową dłużnika, po czym przedstawimy propozycję umowy wraz z ceną za wybraną przez Państwa usługę.


  Ryzyko dalszych działań nasz zespół bierze na siebie.


  "Nie ma rzeczy niemożliwych, niektóre wymagają tylko poświęcenia im większej ilości czasu"

  Windykacja wierzytelności

  Windykacja na zlecenie

  Działając na rzecz Klienta – Wierzyciela podejmujemy wszelkie możliwe, zgodne z prawem czynności w celu jak najszybszego odzyskania należności zleceniodawcy.

  Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie prowadzić windykację w całej Polsce, na każdym etapie postępowania i zapewnić kompleksową obsługę:

  • w zebraniu możliwie najpełniejszych informacji o dłużniku, jego sytuacji prawnej i wypłacalności,
  • w postępowaniu polubownym, poprzez zarówno listowne jak i w kontaktach osobistych nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności, w tym przygotowywanie odpowiednio korzystnych ugód i pomoc w ich zawieraniu pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem (także zawieranie ugód w imieniu wierzyciela, za jego zgodą),
  • w postępowaniu sądowym, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wniesienie pozwu, monitorowanie postępowania, podejmowania wszelkich koniecznych czynności procesowych, w razie konieczności uczestnictwo w rozprawach aż do otrzymania tytułu wykonawczego,
  • w postępowaniu egzekucyjnym, poprzez przygotowanie odpowiednich wniosków i współpracę z komornikiem w celu uzyskania jak najpełniejszych informacji o majątku dłużnika i szybkiemu, skutecznemu zakończeniu postępowania.

  Podczas procesu windykacji wierzytelności stosujemy mediacje między dłużnikiem a wierzycielem w celu podpisania między nimi korzystnej dla obu stron ugody.

  Skup wierzytelności

  Zawieramy z wierzycielem umowę cesji wierzytelności, którą nabywamy za ustaloną cenę. Propozycję cenową składamy po zapoznaniu się z dokumentacją związaną z konkretnymi wierzytelnościami.

  Takie rozwiązanie pozwala wierzycielowi uniknąć żmudnych i kosztownych czynności zmierzających do odzyskania należnych mu kwot od nierzetelnych dłużników, pozwalając definitywnie zakończyć związane z tym sprawy, przy równoczesnym natychmiastowym odzyskaniu części należności w postaci otrzymanej ceny za wierzytelność.

  Skupujemy wierzytelności zarówno bieżące, jak i:

  • przedawnione – czyli termin, w ciągu którego należało sprawę skierować do sądu juz upłynął
  • nieściągalne – czyli takie, które zakończyły się bezskuteczną egzekucją
  • drobne – czyli takie, które są na tyle niskie, że nie warto kierować ich na drogę sądową

  Spółki kapitałowe w KRS

  Grupę Negro tworzy zespół ludzi z wykształceniem prawniczym i wieloletnim stażem oraz doskonałą znajomością dokumentów wymaganych przy zakładaniu, rejestrowaniu, nabywaniu i przejmowaniu Spółek, dlatego też zajmiemy się wszystkimi formalnościami dzięki czemu nasi klienci zaoszczędzą cenny czas i zdrowie.

  Zakładanie i rejestracja spółek z o.o. oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Zapewnimy kompleksową obsługę przy powstaniu Spółki lub jej zmianach:

  • przygotujemy projekt umowy spółki z o.o. oraz wszystkich niezbędnych dokumentów dodatkowych
  • przygotujemy i wypełnimy formularze rejestrowe
  • zapewnimy notariusza
  • złożymy dokumenty w sądzie rejestrowym
  • będziemy monitorować działania sądu aż do uzyskania odpisu z KRS

  Nabywanie i przejmowanie spółek kapitałowych

  Posiadamy szerokie doświadczenie w nabywaniu i przejmowaniu spółek oraz innych podmiotów. Nasz zespół zajmuje się świadczeniem pomocy w przejmowaniu znaków towarowych, nabywaniu i zbywaniu udziałów, akcji i wybranych aktywów, dokonując wszelkich związanych z tym czynności formalnych.

  Oddłużanie

  Umarzanie zaległych składek ZUS

  Stanowimy zespół ludzi doświadczonych w działaniach dotyczących umarzania zaległych składek ZUS, zajmiemy się dopełnieniem wszelkich formalności zmierzających do uzyskania szybkiej i pozytywnej decyzji w sprawie umorzenia zaległości w świetle ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. (tzw. ustawa abolicyjna).

  „O umorzenie zaległych składek ZUS mogą się ubiegać osoby które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i ubezpieczeniu wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.”

  Jeżeli więc jesteś przedsiębiorcą prowadzącym w tym okresie działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych działalności lub twórczą albo w zakresie wolnego zawodu, będąc wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki jawnej, partnerskiej albo komandytowej i jednocześnie posiadasz zaległości w ZUS to chętnie służymy pomocą.

  Wystarczy dostarczyć nam wszystkie niezbędne dokumenty, a nasz zespół zajmie się wszystkimi wnioskami oraz formalnościami.

  Negocjacje wysokości długu z wierzycielami

  Nasz zespół zajmuje się prowadzeniem negocjacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Na podstawie przedstawionych nam dokumentów i zdobytych przez nas informacji ocenimy jaka kwota jest możliwa i realna do spłacenia aby każda ze stron była usatysfakcjonowana. Końcowy etap negocjacji ukierunkowany jest na podejmowanie działań zmierzających do zawarcia ugody między stronami.

  Likwidacja zadłużenia – pomoc dla dłużnika

  W związku z panującą w ostatnich latach złą sytuacją gospodarczą, wiele osób, zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych konsumentów, znalazło się w sytuacji gdy ich długi wydają się niemożliwe do spłacenia.

  Grupa Negro, na zlecenie dłużnika, podejmie działania mające na celu zmniejszenie lub likwidację zadłużenia poprzez negocjacje z podmiotami będącymi wierzycielami (w tym z bankami i firmami windykacyjnymi).

  Dzięki dużemu doświadczeniu i znajomości rynku finansowego, będziemy w stanie, prowadząc rozmowy z wierzycielem, spowodować umorzenie części długu i równocześnie wypracować jak najmniej uciążliwy sposób spłaty reszty zobowiązania.

  Kontakt

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji
  tel. 22/ 211 22 08
  fax 22/ 211 22 07
  mob. 731 550 550
  mob. 731 660 660

  GrupaNegro
  ul. Aksamitna 20
  02-287 Warszawa
  e-mail: biuro@grupanegro.pl

  Thanks for downloading!

  Top